คณะผู้บริหาร

นายณรงค์ สนั่นเสียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายต้อย สร้อยสวาท

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง

นางสีนวล อุปถัมภ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง

นายเอนก พูลเลิศ

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง