คำแถลงนโยบายของผู้บริหาร

คำแถลงนโยบาย

ของ นายณรงค์  สนั่นเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง


 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
  • บริหารงานโดยใช้หลักร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมแก้ปัญหา  ประชาชนมีส่วนร่วม
  • สร้างความรัก  สามัคคี  ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง  ฝ่ายปกครอง  และหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ  ในเขตพื้นที่ตำบลนาทุ่ง ทุกภาคส่วน
  • ส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
  • บริหารงานโดยความโปร่งใสเป็นธรรมแบบบูรณาการทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบได้
  • ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต.นาทุ่ง ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
 2. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
  • ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการเมือง  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ  ฝ่ายปกครอง  และประชาชนในเขตตำบลนาทุ่ง
  • ส่งเสริมประชาคมเข้มแข็ง  โดยสนับสนุนจัดทำประชาคมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลนาทุ่ง
 1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาทุ่งอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมต่อการศึกษาของทุกสถาบัน
  • สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็ก  เยาวชน  ที่มีโอกาสแต่ด้อยโอกาสในโรงเรียนและในการศึกษาต่อ
  • ส่งเสริม  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
  • สนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภายในตำบลและนอกเขตตำบลนาทุ่ง
 1. นโยบายด้านการสาธารณสุข
  • ร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล  อสม.  แต่ละหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ
  • ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างทั่วถึง
  • สนับสนุนด้านงบประมาณตามโครงการสาธารณสุขเสนอขอต่อ อบต.นาทุ่ง
  • ส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส  ให้ได้รับการรักษาและมีสวัสดิการอย่างเสมอภาค
 1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
  • อนุรักษ์  รักษาแหล่งน้ำ  ป่าไม้ตามธรรมชาติ(โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง)
  • พัฒนาปรับปรุง  และแก้ไขให้ได้มาซึ่งแหล่งน้ำทางการเกษตรอย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทุ่ง
  • การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร  ประชาชนเจ้าของพื้นที่ต้องมีส่วนร่วม (โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมและขาดน้ำ)
  • ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มให้มีรายได้โดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
  • จัดศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพและเสริมทักษะในการทำงานให้เข้มแข็ง
Print Friendly, PDF & Email