ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง

เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง

เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563

ประกาศเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 2563

Print Friendly, PDF & Email