ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง

เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2563

ประกาศเรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน

Print Friendly, PDF & Email