ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง

เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย

Print Friendly, PDF & Email