ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 4 )
20.00%
การคมนาคม ( 2 )
10.00%
ระบบสาธารณูปโภค ( 7 )
35.00%
การให้บริการด้าน Internet ( 3 )
15.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 4 )
20.00%