หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.นาทุ่ง
" เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พรั่งพร้อมด้วยประเพณีอันงดงาม "
 
 
 
พันธกิจ
 
    ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดความมั่งคง
    ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมของท้องถิ่น ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
    ส่งเสริมการบริหารจัดการการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
    ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบทอดต่อไป
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
  แนวทางการพัฒนา การป้องกัน แก้ไข อุทกภัย และภัยแล้ง
  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
และทางระบายน้ำ
  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบประปา และผังเมือง
  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบจราจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข สุขภาพพลานามัย ป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และภัยพิบัติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ หรือแหล่งท่องเที่ยว
  แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศาสนา
และกิจกรรมทางศาสนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากร
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
  แนวทางการพัฒนา การเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทรศัพท์ : 055-649-059 ต่อ 11 โทรสาร : 055-649-059 ต่อ 11
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง
จำนวนผู้เข้าชม 5,247,646 เริ่มนับ 23 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10